สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

บริการ
รหัสอ้างอิง
จำนวนเงิน
ค่าบริการ
บิลเกินกำหนด
นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
ธนาคารกรุงเทพ
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารไทยพาณิชย์
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารกสิกรไทย
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารกรุงไทย
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนคารกรุงศรีอยุธยา
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารทหารไทย
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารธนชาติ
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารนครหลวงไทย
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารซี.ไอ.เอ็ม.บี
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
Standart Charter
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารยูโอบี
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารออมสิน
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารแลนด์ & เฮ้าส์
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ
ธนาคารทิสโก้
1. ชื่อเจ้าของสินเชื่อ
2. รหัสลูกค้า
3. เลขที่บัญชีเงินกู้
4. เลขที่ที่อยู่บ้านที่กู้ 
ไม่จำกัด
10 บาท / รายการ
รับชำระ
รับชำระ

ประเภทนิติบุคคลจะต้องเป็น นิติบุคคล ที่ไม่ต้องการ "ใบกำกับภาษี" และ "หัก ณ ที่จ่าย"